موسسه حفاظتی و مراقبتی پیشگامان نظم گستر مرصاد
ما مراقبيم، آسوده و مطمئن باشيد.
shadow1

برنامه های آموزشی

برنامه های آموزشی شرکت پیشگامان نظم گستر به شرح زیر می باشند:

  • دوره آموزش در بخش حفاظت ومراقبت
  • کمک های اولیه
  • مهارت در بکارگیری تجهیزات درحین انجام وظیفه
  • آشنایی کامل با مبحث روابط عمومی وارتباطات
  • دفاع شخصی وورزش های رزمی
  • سلاح کشی و استفاده ازسلاح گرم