موسسه حفاظتی و مراقبتی پیشگامان نظم گستر مرصاد
ما مراقبيم، آسوده و مطمئن باشيد.
shadow1

تجهیزات

تجهیزات بنا به نوع ماموریت:

  • اسپری(گاز اشک آور)
  • باتون
  • دستبند
  • سوت پلیسی وچراغ قوه
  • شوکر
  • گشت های خودرویی
  • البسه فرم متحدالشکل
  • سلاح سازمان
  • بی سیم